ĮVADAS

Šios taisyklės apibrėžia naudojimosi internetiniu portalu WWW.LĖKŠTĖ.LT(toliau – Tinklapio) sąlygas bei tvarką, taip pat vartotojų teises, pareigas, atsakomybę bei kitas nuostatas (toliau - Taisyklės). Prieš pradedant naudotis WWW.LĖKŠTĖ.LT sistema, rekomenduotina atidžiai perskaityti šias Tinklapio taisykles, nes maisto užsakovas (toliau – Vartotojas), užsisakinėdamas maistą per WWW.LĖKŠTĖ.LT sistemą, sutinka su visomis Tinklapio taisyklėmis. Jei susipažinus su šiomis taisyklėmis kyla papildomų klausimų, WWW.LĖKŠTĖ.LT klientų aptarnavimo skyrius maloniai į visus juos atsakys.

  1. Tinklalapio taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra susitarimas tarp UAB "Maistas į namus" (juridinio asmens kodas – 302918526, PVM mokėtojo kodas – LT100007418110, registruotos buveinės adresas – Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@lekste.lt) (toliau – LĖKŠTĖ.LT), kuri nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo interneto svetainę www.lėkštė.lt, ir Vartotojo dėl naudojimosi Tinklapiu tvarkos.

1.2. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis WWW.LĖKŠTĖ.LT.

1.3. Naudojimasis Tinklapiu šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Vartotojui prisijungus prie Tinklapio naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Tinklapyje, įskaitant maisto tiekėjų paiešką, maisto meniu išsirinkimą, užsisakymą bei apmokėjimą už maistą į namus, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Tinklapiu ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Tinklapiu.

1.4. Vartotojui maisto į namus tiekimą organizuoja įvairios viešojo maitinimo įstaigos (toliau – Maisto tiekėjai) ir LĖKŠTĖ.LT kurjeriai. Kartu LĖKŠTĖ.LT funkcionuoja kaip tarpininkas tarp Vartotojo ir Maisto tiekėjo užsisakant maistą į namus, suteikdamas technines priemones informacijos patalpinimui LĖKŠTĖ.LT ir nėra jokių asmenų atstovas, agentas ar suinteresuotoji šalis.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir LĖKŠTĖ.LT reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos bei taisyklės, pateikiamos Tinklapyje.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

  1. Bendrosios sąlygos

2.1. LĖKŠTĖ.LT suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t.y. Tinklapį, kuriame Vartotojai turi galimybę susirasti norimą Maisto tiekėją, atlikti maisto pristatymo užsakymą ir apmokėjimą internetu (plačiau – Internetinis mokėjimas) arba pristatymo metu, skaityti ir palikti komentarus apie įvairius maisto tiekėjus bei juos reitinguoti (plačiau – Reitingavimo sistema).

2.2. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir LĖKŠTĖ.LT siunčiami elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Tinklapyje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.3. Naudodamasis Tinklapiu ir/ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Tinklapį Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda LĖKŠTĖ.LT šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.3.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti ir atlikti įvairias viešas statistines užsakymų analizes, naudojantis Vartotojo pirkimo patirtimi;

2.3.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;

2.3.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija, tobulinant LĖKŠTĖ.LT teikiamas Paslaugas.

2.4 Alkoholinių gėrimų pristatymo sąlygos:

2.4.1 Alkoholiniai gėrimai pristatomi tik:

2.4.1.1 Asmenims nuo 18 metų amžiaus. Apie perkančiojo amžių sprendžiama iš jo pateikto asmens dokumento.

2.4.1.2 Blaiviems ir neapsvaigusiems asmenims. Apie asmens blaivumą sprendžiama iš jo elgesio pristatymo metu.

2.4.2 Alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi:

2.4.2.1 Į laisvės atėmimo, karinės ir sukarintos tarrnybos, policijos ir kitas statutines, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigas ir jų teritorijas, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų (atstumu, kurį nustatė Vilniaus miesto savivaldybė).

2.4.2.2 Alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi nuo 22:00 iki 9:00 valandos ir rugsėjo 1 dieną.

  1. Vartotojo teisės ir pareigos

Vartotojas įsipareigoja:

3.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, maisto pristatymo adresą, aktualų telefono numerį ir el.pašto adresą;

3.2. nenaudoti Tinklapio ir/ar Paslaugų neteisingiems ir melagingiems užsakymams vykdyti;

3.2.1. Pilnai atsiskaityti už maisto užsakymą su LĖKŠTĖ.LT, kuris dėl kliento kaltės negalėjo būti pristatytas, nes vartotojas blogai nurodė adresą, telefono numerį ar jo nekėlė bei neperskambino. Geranoriškai nesusitarus su klientu, skundas dėl patirtų nuostolių kompensavimo teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas Policijai pateikus visus su užsakymų susijusius duomenis, įskaitant ir IP adresą.

3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.1 ir 3.2 punktuose, Maisto užsakovai, naudodamiesi LĖKŠTĖ.LT patvirtina, jog yra ne jaunesni nei 16 metų bei patvirtina, kad jis/ji:

3.4.1. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Tinklapio ir Paslaugų naudojimas suteikia teisinę pareigą atsiskaityti už užsisakytą ir pagamintą maistą Maisto tiekėjui.

3.4.2. saugos prisijungimo vardą ir slaptažodį (kai tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti save naudojantis Paslaugomis;

3.5. Naudodamasis bet kuria Paslauga Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:

3.5.1. yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti maisto užsakymo sandorius, siūlomus Tinklalapyje

3.5.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.3 punktuose;

3.5.3. supranta ir sutinka, kad LĖKŠTĖ.LT tvarkytų ir valdytų Vartotojo duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 paragrafu.

3.6. Alkoholio pristatymo apribojimai:

3.6.1. LĖKŠTĖ.LT esantys alkoholiniai gėrimai yra skirti tik asmenims nuo 18 metų. Alkoholinius gėrimus perkantys Vartotojai besąlygiškai patvirtina, kad jiems yra 18 metų ir prisiima už tai pilną atsakomybę.

3.6.2. Vartotojo užsakyti alkoholiniai gėrimai pristatomi Vartotojo nurodytu adresu. Vartotojas įsipareigoja priimti alkoholinius gėrimus pats patvirtindamas savo tapatybę ir amžių, pateikdamas asmens dokumentą.

3.6.3. Vartotojas yra atsakingas už alkoholinius gėrimus, kuriuos įsigijo, ir už jų perdavimą tretiems asmenims, neturintiems teisės vartoti, atsako pagal galiojančius LR įstatymus.

3.6.4. Vartotojas, pateikdamas duomenis patvirtina, kad jis turi 18 ar daugiau metų, yra blaivus ir turi asmens pažymėjimą, taip pat neužsakė į 2.6.2.1 punkte paminėtas vietas. Išsiaiškinus, kad nors viena iš sąlygų neatitinka tikrovės, arba Vartotojui atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, alkoholiniai gėrimai nėra perduodami ir Vartotojo gali būti pareikalauta atlyginti transportavimo išlaidas.

  1. LĖKŠTĖ.LT teisės ir pareigos

4.1. Svetainė WWW.LĖKŠTĖ.LT nuosavybės teise priklauso UAB ‚‚Maistas į namus'', kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikoje, įmonės kodas - 302918526, PVM mokėtojo kodas - LT100007418110, adresu – Saulėtekio al. 15, Vilnius.

4.1.1. LĖKŠTĖ.LT sukuria internetinę erdvę Vartotojui susisiekti su norimais Maisto tiekėjais, esančiais Tinklapyje bei per LĖKŠTĖ.LT internetinę platformą užsisakyti maisto į namus.

4.1.2. Jei Vartotojo užsakymas vėluoja ir/ar kyla kitų problemų dėl užsakymo įvykdymo, LĖKŠTĖ.LT klientų aptarnavimo skyrius tarpininkaus sprendžiant iškilusias problemas. LĖKŠTĖ.LT klientų aptarnavimo skyriaus kontaktai: telefonas +370 630 90001.Nepasiekus LĖKŠTĖ.lt atstovo telefonu, kreiptis elektroniniu paštu kokybe@lekste.lt

4.1.3. LĖKŠTĖ.LT gali padėti Vartotojui susisiekti su Maisto tiekėju bei padėti išspręsti kilusius ginčus dėl nekokybiškai pagaminto ar pristatyto maisto. LĖKŠTĖ.LT neatlygina už nekokybiškai pagamintą ir/ar pristatytą maistą. Nusiskundimus Vartotojas turi pateikti ne vėliau kaip po 5 valandų nuo užsakymo pristatymo.

4.1.4. Lankantis LĖKŠTĖ.LT Vartotojas sutinka su visomis Tinklapio taisyklėmis.

4.1.5. LĖKŠTĖ.LT Tinklapio taisyklės gali pakisti/būti atnaujintos bet kuriuo metu be perspėjimo, tad Vartotojui rekomenduotina reguliariai tikrinti Tinklalapio taisyklių puslapį.

4.1.6. Vartotojai turi prisiimti visą atsakomybę už prieigą prie LĖKŠTĖ.LT tinklalapio. Vartotojai taip pat yra atsakingi, jog tretieji asmenys, kurie prisijungia per Vartotojo internetinę prieigą, būtų supažindinti su Tinklalapio taisyklėmis.

4.2. Maisto užsakymo procesas

4.2.1. Vartotojui pasirinkus Maisto tiekėją ir suformavus užsakymo krepšelį, Vartotojui pasiūloma galimybė tęsti užsakymo procesą. Prieš vykdant tolimesnę užsakymo procedūrą SVARBU patikrinti maisto pristatymo informaciją.

4.2.2. Bet kurio Maisto užsakymo proceso metu iki apmokėjimo, Vartotojas gali nutraukti užsakymo vykdymą.

4.2.3. Maisto tiekėjui gavus Vartotojo užsakymą, Vartotojas apie jo padarytą užsakymą bus informuotas elektroniniu paštu arba SMS žinute, bei patvirtinimu ekrane.

4.2.4. Vartotojui atlikus užsakymą, apmokėjimo patvirtinimą bei gavus Maisto tiekėjo patvirtinimą dėl maisto pristatymo į namus, Vartotojas nebegali atšaukti užsakymo ir/ar pretenduoti į lėšų sugrąžinimą.

4.2.5. LĖKŠTĖ.LT komanda pasilieka teisę nevykdyti užsakymo neužsiregistravusiems Vartotojams, jeigu Vartotojas neatsiliepia į LĖKŠTĖ.LT darbuotojo telefono skambutį Vartotojo nurodytu telefono numeriu. Neapmokėtas užsakymas atliktas neregistruoto vartotojo, kuris nereaguoja į LĖKŠTĖ.LT tikrinamąjį skambutį gali būti laikomas negaliojančiu, kadangi sukelia abejonių dėl Vartotojo ir užsakymo tikrumo.

4.2.6. LĖKŠTĖ.LT pasilieka teisę tikrinti skambučiais tiek registruotus, tiek neregistruotus vartotojus, taip išsiaiškinant, ar jų pateikti kontaktiniai duomenys yra teisingi.

4.2.7. LĖKŠTĖ.LT pasilieka teisę nevykdyti užsakymų vartotojui, kuris nors kartą nėra atsiskaitęs už paslaugą ar yra atsiuntęs melagingą užsakymą.

4.3. Kainos ir apmokėjimo būdai

4.3.1. Paslaugų kainos Tinklapyje pateiktos įtraukus Pridėtinės Vertės Mokestį (PVM). Maisto pristatymo kaina gali skirtis nuo skirtingo Maisto tiekėjo įkainių ir regionų, į kuriuos bus pristatytas maistas. Maisto pristatymo kaina pridedama prie galutinės apmokėjimo sumos.

4.3.2. Apmokėjimai už maisto užsakymus vykdomi naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis ir/ar grynaisiais pinigais maisto pristatymo metu.

4.4. Svetainės prieinamumas

4.4.1. LĖKŠTĖ.LT tinklalapiui numatytas funkcionavimo laikas yra dvidešimt keturios valandos per parą.

4.4.2. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, Tinklapis gali būti neprieinamas įvairiu paros metu ir neribotam laiko tarpui.

4.4.3. LĖKŠTĖ.LT naudoja pažangiausius duomenų srauto apsaugos įrankius ir saugo kiekvieno Vartotojo bei Maisto tiekėjo informaciją. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog LĖKŠTĖ.LT nesuteikia pilnos garantijos duomenų apsaugoje, palikdama šią riziką Vartotojui.

4.5. LĖKŠTĖ.LT atsiribojimas:

4.5.1. LĖKŠTĖ.LT stengiasi visuomet užtikrinti, jog rodoma Maisto tiekėjų ir kita informacija būtų teisinga ir laiku atnaujinta, tačiau neatsako už Maisto tiekėjo pateiktos informacijos teisingumą. LĖKŠTĖ.LT neatlieka išankstinės Maisto tiekėjo talpinamos informacijos patikros.

4.5.2 LĖKŠTĖ.LT pasilieką teisę keisti užsakymo pristatymo laiką prieš tai iš anksto informavus klientą nurodytu telefonu.

4.5.3. Vartotojas yra asmeniškai atsakingas už jam LĖKŠTĖ.LT suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį. LĖKŠTĖ.LT neatsako už Maisto tiekėjams padaryta žalą praradus savo slapyvardžius ir/ar juos davusius tretiesiems asmenims, kurie gali turėti įtakos padarytai žalai.

4.5.4. Nors LĖKŠTĖ.LT deda visas pastangas, jog užtikrintų tikslios informacijos apie patiekalus, jų aprašymus, kainas ir kt. pateikimą, LĖKŠTĖ.LT negali garantuoti dėl kai kurių patiekalų sukelto alerginio poveikio, organizmo netoleravimo ir panašių kondicijų. Esant tokioms aplinkybėms, prieš įvykdant užsakymą, rekomenduojame tiesiogiai kontaktuoti su Maisto tiekėju.

4.6. Suspendavimas/Atjungimas iš Tinklapio

4.6.1. LĖKŠTĖ.LT pasilieka sau teisę bet kuriuo metu suspenduoti Vartotoją, dėl naudojimosi mūsų Svetaine ir LĖKŠTĖ.LT teikiamomis Paslaugomis, be jokio įspėjimo, jei:

4.6.1.1. LĖKŠTĖ.LT sudvejoja dėl Vartotojo kompetencijos, aprašytos 3. paragrafe (Vartotojo teisės ir pareigos).

4.6.1.2. Vartotojas kitaip pažeidžia numatytas Tinklapio taisykles.

4.6.2. LĖKŠTĖ.LT taip pat pasilieka suspendavimo/atjungimo teisę 5.2.6, 5.2.7 punktuose nurodytais atvejais.

4.7. Patikimumas ir Atsakomybė

4.7.1. Pabrėžtina, jog LĖKŠTĖ.LT turi legalius ir galiojančius kontraktus su visų LĖKŠTĖ.LT sistemoje užsiregistravusių Maisto tiekėjų įstaigomis, taip pat apibrėžtas Vartotojų naudojimosi Taisykles, kurios įgalina Maisto tiekėją tiesiogiai atsakyti už pristatyto maisto kokybę ir jo pristatymo laiką, o Vartotoją už teisingus ir/ar klaidingus maisto užsakymo duomenis. LĖKŠTĖ.LT negali perimti šių įsipareigojimų ir duoti garantijų abiem šalims. Ši svetainė sukurta padėti ir palengvinti komunikaciją tarp Vartotojo ir Maisto tiekėjo. Šis pareiškimas nedaro įtakos teisinio statuso pasikeitimui tarp Vartotojo ir Maisto tiekėjo. Maisto tiekėjas lieka maistą gaminanti ir pristatanti įstaiga, Vartotojas – maistą užsisakantis asmuo, o LĖKŠTĖ.LT – tarpininkas, padedantis greičiau ir efektyviau susirasti Maisto tiekėją Vartotojui.

  1. Nemokamos ir mokamos paslaugos

5.1. LĖKŠTĖ.LT nemokamai Vartotojui teikiamos Paslaugos yra: maisto tiekėjų paieška, maisto meniu pasirinkimas, registracija.

5.2. Mokamos paslaugos LĖKŠTĖ.LT yra trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos, tokios kaip elektroninės bankininkystės aptarnavimo mokestis (jei toks yra, Vartotojo naudojamame banke) ar papildomas maisto atvežimo, supakavimo taros mokestis.

  1. LĖKŠTĖ.LT privatumo, asmens duomenų apsaugos ir “Cookies“ politika

6.1. LĖKŠTĖ.LT įsipareigoja saugoti Vartotojo privačius asmens duomenis. Rekomenduotina atidžiai perskaityti LĖKŠTĖ.LT privatumo politiką.

6.2. LĖKŠTĖ.LT yra užregistruota Valstybinėje Duomenų Apsaugos Inspekcijoje numeriu P5315 dėl įvairiapusės asmens duomenų apsaugos svetainėje. Lankantis LĖKŠTĖ.LT svetainėje Vartotojas sutinka, jog bus renkami ir naudojami jo asmens duomenys, reikalingi svetainės funkcionavimui ir kokybiškam paslaugos vykdymui.

6.3. Lankantis ar užsisakant maistą į namus LĖKŠTĖ.LT svetainėje Vartotojas turi pateikti asmeninės informacijos apie save, įskaitant vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, telefono numerį. LĖKŠTĖ.LT taip pat kaupia Vartotojo naudojimosi svetaine informaciją, Vartotojo paliktus komentarus/atsiliepimus ir gautus/išsiųstus elektroninius laiškus.

6.4. Informacijos ir duomenų panaudojimas:

6.4.1. Vartotojo informacija suteiks galimybę LĖKŠTĖ.LT tinklalapiui perduoti Vartotojo informaciją Maisto tiekėjui, kurią jis naudos pristatant maistą į namus. Tai taip pat įgalins apmokestinti Vartotoją ir susisiekti su juo, esant būtinybei. LĖKŠTĖ.LT sukaupta informacija taip pat bus naudojama įvairioms statistinėms ir kokybės analizėms vykdyti, kurios nuolat padės tobulinti teikiamas Paslaugas.

6.4.2. LĖKŠTĖ.LT gali naudoti Vartotojo kontaktinę informaciją susisiekimui su Maisto užsakovu, teiraujantis dėl LĖKŠTĖ.LT paslaugų kokybės, pranešant svarbius pasikeitimus platformoje, naujas paslaugas, pasiūlymus tinklalapyje ar kitais reklaminiais klausimais.

6.4.3. Jei Vartotojas nepageidauja, kad su juo būtų susisiekta ateityje, dėl 7.4.2. paragrafe minimų klausimų, Vartotojas turėtų apie tai pranešti LĖKŠTĖ.LT klientų aptarnavimo skyriui.

6.4.4. Rašant komentarus ir atsiliepimus apie Maisto tiekėjus LĖKŠTĖ.LT svetainėje, Vartotojas sutinka, kad ši medžiaga galės būti naudojama rinkodariniais ir reklaminiais tikslais.

6.5. Informacijos ir duomenų laikymas

6.5.1. Dalis vartotojo duomenų yra nuolat siunčiami Maisto tiekėjams, kurie naudoja šiuos kontaktinius duomenis maisto pristatymui į namus atlikti, taip pat bankams, per kuriuos atliekami internetiniai apmokėjimai už suteiktas paslaugas ir produktus. Šiuo dokumentu, Vartotojas sutinka dėl LĖKŠTĖ.LT informacijos dalijimosi su nurodytomis pagalbinėmis trečiosiomis šalimis. LĖKŠTĖ.LT įsipareigoja saugoti Vartotojų duomenis ir užtikrina, jog su informacija bus elgiamasi atsakingai.

6.5.2. Jei LĖKŠTĖ.LT bus reorganizuota ar kitaip pertvarkyta, bankrutuos, bus likviduota, visa laikoma informacija gali būti ištrinta ir panaikinta.

6.5.3. Esant konfliktinei situacijai, LĖKŠTĖ.LT gali panaudoti Vartotojo duomenis kaip įrodymus teisėtam konflikto sprendimui.

6.6. ‚‚Cookies‘‘ (Liet. – Slapukai)

6.6.1. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog LĖKŠTĖ.LT rinks informaciją apie Vartotojus, naudodamasi "Cookies".

6.6.2. "Cookie" – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti Vartotojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Vartotojo naršyklę kiekvieną kartą Vartotojui apsilankius Tinklapyje. "Cookie" neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Vartotojo informacijos (tokios kaip Vartotojo vardas ir adresas), kurią Vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti.

6.6.3. "Cookie" leidžia LĖKŠTĖ.LT automatiškai įsiminti Vartotojo interneto naršyklės tipą, kai Vartotojas lankosi Tinklapyje. Norėdamas pasiūlyti Vartotojui kuo geresnę paslaugų kokybę, LĖKŠTĖ.LT naudoja "Cookies" tam, kad:

6.6.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją "Cookie" dokumentuose arba siejant "Cookie" su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Vartotojo apibūdinimu LĖKŠTĖ.LT kompiuterinėje sistemoje, LĖKŠTĖ.LT gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik LĖKŠTĖ.LT;

6.6.3.2. apsaugotų Vartotoją nuo neteisėto jo prisijungimo duomenų panaudojimo.

6.6.3.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Vartotojo asmenine informacija.

6.6.3.4. "Cookie" naudojimas yra rinkos standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią "cookie" prasiskverbimui į Vartotojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias "cookie" formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai nefunkcionuoti.

6.7. Duomenų apsauga:

6.7.1. LĖKŠTĖ.LT nuolat atnaujina ir renkasi pačias pažangiausias technologijas saugant Vartotojo asmeninius duomenis nuo neteisėto jų panaudojimo.

6.7.2. Vartotojui susikūrus prisijungimo slaptažodį, Vartotojas pats yra asmeniškai atsakingas už jo saugumą ir konfidencialumą.

  1. Reitingavimo sistema

LĖKŠTĖ.LT naudojama reitingavimo sistema yra sukurta įvertinti Maisto tiekėjus ir padėti Vartotojams kokybiškiau išsirinkti Maisto tiekėją. Po kiekvieno įvykdyto užsakymo Vartotojas turi galimybę palikti įvertinimą restoranui apie gautą užsakymą. Reitingavimas nėra privaloma maisto užsisakymo proceso dalis norint užsisakyti maisto. Tai tik įrankis padedantis gerinti teikiamų Paslaugų kokybę.

  1. Intelektinės nuosavybės teisės

8.1. UAB "Maistas į namus" yra visų teisių į www.lėkštė.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Tinklapyje, yra LĖKŠTĖ.LT nuosavybė arba LĖKŠTĖ.LT turi teisę jais naudotis.

8.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas LĖKŠTĖ.LT turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško LĖKŠTĖ.LT leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.3. Tinklapio taisyklėms ar privatumo politikai yra taikytina Lietuvos Respublikos Teisė. Nesilaikant tinklapio taisyklių ir/ar privatumo politikos numatytų punktų, asmuo privalės atsakyti teismine tvarka, kur bus nuspręstos tikslesnės taisyklių ir privatumo politikos nesilaikymo pasekmės.


Šioje svetainėje mes naudojame slapukus, norėdami pateikti suasmenintus pasiūlymus bei dominantį turinį, o socialiniuose tinkluose kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų Tau patinka. Daugiau sužinok čia